28.03.2020

ФИЛИКОН-97 АД изпълнява проект, BG05M9OP001-1.057-0311-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ФИЛИКОН-97 АД изпълнява проект, BG05M9OP001-1.057-0311-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Проектът е финансиран в рамките на процедура BG05M9OP001-1.057 УМЕНИЯ с административен договор №BG05M9OP001-1.057-0311-C01 „Подобряване уменията на заетите лица във ФИЛИКОН-97 АД“

Начална дата на проекта: 14.05.2020г.

Крайна дата на проекта: 14.10.2021г.

Бюджет на проекта: 917 940.00лв. от които 550 764.00лв. БФП и 367 176.00лв. собствено финансиране.

Кратко описание на проект № BG05M9OP001-1.057-0311-C01 „Подобряване уменията на заетите лица във ФИЛИКОН-97 АД“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Основната цел на проекта е да се организират и проведат обучения в областта на професионалната квалификация и специфични обучения с оглед изискванията на работните места във Филикон-97 АД, с цел да се повиши способността на заетите лица във Филикон-97 АД да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията и технологичните промени, както и да отговорят на актуалните нужди на бизнеса.

Основни дейности в проекта са:

  • Предоставяне на специфични обучения;
  • Предоставяне на професионалната квалификация.

Резултати

  • повишена адекватност на трудовите умения на заетите, съобразени с актуалните нужди на бизнеса;
  • повишена производителност на труда;
  • създадени условия за по-качествени работни места и устойчива заетост.
Научи повече

Документи

Годишен финансов отчет
Аржил ЕАД (PDF)

Научи повече

Годишен финансов отчет
Филикон-97 АД (PDF)

Научи повече

Справки КФН - Първо тримесечие 2017
Аржил ЕАД (XLXS)

Learn more

Справки КФН - Първо тримесечие 2017
Филикон-97 АД (XLSX)

Научи повече

Публично уведомление за финансово състояние
Аржил ЕАД (PDF)

Научи повече

Публично уведомление за финансово състояние
Филикон-97 АД (PDF)

Научи повече

КФО Филикон-97 АД 2016 с декларации (XLSX)

Научи повече

Публично уведомление за финансово състояние на Филикон-97 АД на консолидирана основа (PDF)

Научи повече

Справки КФН на консолидирана основа (XLSX)

Научи повече

МФО Аржил ЕАД 06/2017 (PDF)

Научи повече

МФО Филикон-97 АД 06/2017 (PDF)

Научи повече

КФО Филикон-97 АД 06/2017 (PDF)

Научи повече